Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 22-01-2020Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 108.54 76352 678 4000 71.91 34362
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 119 41790 332 3781 112.6 34418
Kabini -karnataka 65 19516 58.67 15736 388 0 56.98 14807
Harangi - karnataka 129 8500 103.41 3513 90 40 79.29 1802
Hemavathy - karnataka 117 37103 94.14 19199 397 200 70.25 7854
BHAVANISAGAR 105 32,800 103.02 31148 904 2200 87.92 20260
AMARAVATHI* 90 4047 55.38 1457 12 -- 54.92 1432
Periyar** 152 10,570 119.4 2520 262 467 118.25 2312
Vaigai 71 6091 55.05 2727 247 1390 55.03 2724
Papanasam 143 5500 130.75 4755 210 1405 101.8 3140
Manimuthar 118 5511 109.58 4676 130 475 97.82 3581
Pechiparai 48 4450 37.05 2805 455 816 3 144
Perunchani 77 2890 62.8 1644 -- 375 63.7 1716
Krishnagiri 52 1666 28.6 154 49 193 37.2 450
Sathanur 119 7321 97.7 3427 -- -- 96.2 3222
Sholayar 160 5052 69.3 1267 48 1322 111.01 2699
Parambikulam 72 13408 67.58 12405 875 1080 58.95 10511
Aliyar 120 3864 95.75 2273 359 876 82 1507
Thirumurthy 60 1744 45.21 1147 660 21 34.2 773