Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 25-04-2018Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 35.37 9830 419 500 24.09 5374
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 73.58 8229 168 292 73.35 8147
Kabini -karnataka 65 19516 37.55 6102 304 600 30.61 4001
Harangi - karnataka 129 8500 78.78 1767 102 70 76.78 1628
Hemavathy - karnataka 117 37103 59.89 5012 9 200 49.46 2928
BHAVANISAGAR 105 32,800 55.6 5916 389 505 40.13 2476
AMARAVATHI* 90 4047 31.66 449 9 0 19.29 174
Periyar** 152 10,570 112.4 1295 200 200 109.8 880
Vaigai 71 6091 37.89 790 322 48 22.28 144
Papanasam 143 5500 22.25 186 16 55 38.25 515
Manimuthar 118 5511 78.85 2105 8 200 43.69 437
Pechiparai 48 4450 2.1 97 147 132 7.8 417
Perunchani 77 2890 57.7 1289 24 0 10.85 88
Krishnagiri 52 1666 37.8 479 187 160 35.3 367
Sathanur 119 7321 88.95 2337 0 570 76.35 1240
Sholayar 160 5052 4.34 46 57 52 9.75 108
Parambikulam 72 13408 6.15 816 47 140 4.76 616
Aliyar 120 3864 53.4 393 145 97 76.45 1235
Thirumurthy 60 1744 13.75 235 0 21 19.81 377