Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 13-11-2019Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 120 93470 21946 14539 99.86 64660
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 124.8 49452 6026 5818 122.07 45725
Kabini -karnataka 65 19516 64.61 19263 1082 1750 62.02 17649
Harangi - karnataka 129 8500 125.78 7410 398 1430 110.87 4257
Hemavathy - karnataka 117 37103 115.23 35392 2749 4250 96.2 20482
BHAVANISAGAR 105 32,800 105 32800 5274 3500 99.94 28680
AMARAVATHI* 90 4047 73.33 2645 387 -- 80.58 3224
Periyar** 152 10,570 126.6 3964 1262 1520 129.35 4557
Vaigai 71 6091 62.47 4091 1765 3690 68.75 5509
Papanasam 143 5500 130.4 4735 533 1205 120.4 4156
Manimuthar 118 5511 63.35 1177 30 -- 97.8 3579
Pechiparai 48 4450 41.95 3505 163 -- 27.6 1850
Perunchani 77 2890 72.4 2426 460 500 72.75 2470
Krishnagiri 52 1666 41.3 679 444 444 40.35 618
Sathanur 119 7321 92.9 2796 300 -- 95.95 3188
Sholayar 160 5052 160.24 5059 446 487 146.67 4325
Parambikulam 72 13408 71.05 13189 941 900 66.82 12236
Aliyar 120 3864 118.25 3742 254 248 112.75 3363
Thirumurthy 60 1744 43.95 1099 781 1039 55.12 1534