Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 22-07-2019Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 39.13 11645 213 1000 116.98 88733
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 90.73 16378 1949 2948 124.1 48475
Kabini -karnataka 65 19516 50.27 11329 1315 500 63.02 18252
Harangi - karnataka 129 8500 91.09 2769 1150 50 127.78 8087
Hemavathy - karnataka 117 37103 82.75 12823 1414 200 114.28 34502
BHAVANISAGAR 105 32,800 59.28 7027 3609 205 94.88 24906
AMARAVATHI* 90 4047 40.78 765 992 -- 87.01 3778
Periyar** 152 10,570 113.6 1493 1273 300 135.15 5904
Vaigai 71 6091 28.12 300 144 60 51.87 2245
Papanasam 143 5500 58.5 1168 1587 305 115.8 3897
Manimuthar 118 5511 50.57 629 5 -- 78.65 2091
Pechiparai 48 4450 5.2 266 529 518 18.7 1169
Perunchani 77 2890 38.95 462 316 320 75.8 2780
Krishnagiri 52 1666 34.7 344 108 108 30.1 191
Sathanur 119 7321 68.3 765 -- -- 94.35 2978
Sholayar 160 5052 59.07 997 2137 -- 162.72 5204
Parambikulam 72 13408 13.8 1983 1012 555 68.75 12668
Aliyar 120 3864 58.2 527 613 103 116.5 3619
Thirumurthy 60 1744 14.28 248 -- 21 48.83 1284