Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-



DATE :- 17-11-2018



Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93,470 100.58 65595 4670 1163 83.51 45545
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 120.07 43132 882 4394 111.95 33726
Kabini -karnataka 65 19516 60.24 16623 174 1750 61.64 17424
Harangi - karnataka 129 8500 104.5 3495 84 1700 104.62 3607
Hemavathy - karnataka 117 37103 94.33 19306 325 3130 73.71 9141
BHAVANISAGAR 105 32,800 99.3 28184 1320 2500 72.51 12038
AMARAVATHI* 90 4047 84.55 3562 6901 125 64.57 2018
Periyar** 152 10,570 128.4 4352 1718 450 122.4 3103
Vaigai 71 6091 67.02 5094 6485 4310 57.97 3223
Papanasam 143 5500 119.9 4127 785 786 100.5 3072
Manimuthar 118 5511 98.25 3620 152 35 81.75 2310
Pechiparai 48 4450 26.9 1795 349 506 30.4 2074
Perunchani 77 2890 72.2 2415 257 245 60.7 1481
Krishnagiri 52 1666 39.55 571 208 176 51.2 1574
Sathanur 119 7321 95.9 3182 -- -- 117.35 6953
Sholayar 160 5052 146.39 4310 874 175 105.41 2481
Parambikulam 72 13408 66.55 12175 452 575 42.42 7115
Aliyar 120 3864 112.1 3319 881 325 87.4 1792
Thirumurthy 60 1744 53.7 1473 1201 1062 48.57 1275