Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 27-03-2019Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 64.47 28130 27 1000 37.98 11071
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 99.82 22669 86 3867 80.54 11026
Kabini -karnataka 65 19516 49.89 11147 68 1850 43.15 8157
Harangi - karnataka 129 8500 78.5 1747 64 170 82.49 2024
Hemavathy - karnataka 117 37103 63.49 6032 195 200 63.76 6125
BHAVANISAGAR 105 32,800 67.62 9985 826 3425 52.04 4940
AMARAVATHI* 90 4047 24.15 261 1 -- 31.07 430
Periyar** 152 10,570 113.1 1409 3 100 113.3 1442
Vaigai 71 6091 43.94 1296 -- 60 32.48 477
Papanasam 143 5500 34.85 423 4 206 30.4 322
Manimuthar 118 5511 82.19 2343 4 100 82.66 2379
Pechiparai 48 4450 0.9 38 10 -- 5.2 266
Perunchani 77 2890 25.9 202 -- -- 57.7 1289
Krishnagiri 52 1666 25.8 95 70 112 37.5 464
Sathanur 119 7321 71.25 919 -- -- 100 3754
Sholayar 160 5052 34.81 481 2 488 10.27 115
Parambikulam 72 13408 39.45 6538 510 1207 7.75 1051
Aliyar 120 3864 61.4 628 538 335 50.4 320
Thirumurthy 60 1744 31.3 685 916 1213 40.33 975