Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 14-10-2019Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 118.71 91428 17944 19333 101.79 67181
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 124.8 49452 4675 4417 124.38 48866
Kabini -karnataka 65 19516 64.81 19393 1316 1590 63.32 18440
Harangi - karnataka 129 8500 125.3 7248 330 1480 124.08 6835
Hemavathy - karnataka 117 37103 115.3 35460 2428 4600 109.72 30449
BHAVANISAGAR 105 32,800 95.81 25574 2579 2700 100.9 29436
AMARAVATHI* 90 4047 71.69 2521 455 450 80.91 3251
Periyar** 152 10,570 125.4 3704 947 1450 131.3 5001
Vaigai 71 6091 60.14 3627 1367 660 58.76 3374
Papanasam 143 5500 108.05 3473 477 1405 104.65 3290
Manimuthar 118 5511 41.7 383 52 100 84.36 2506
Pechiparai 48 4450 27.7 1858 187 -- 26.2 1738
Perunchani 77 2890 68.1 2068 203 50 67.9 2052
Krishnagiri 52 1666 42 728 592 592 40.7 640
Sathanur 119 7321 72.5 992 69 -- 92.75 2776
Sholayar 160 5052 158.88 4983 393 799 157.58 4910
Parambikulam 72 13408 70.2 12996 564 820 69.97 12944
Aliyar 120 3864 110.65 3221 552 274 113.5 3413
Thirumurthy 60 1744 48.76 1282 843 1133 41.81 1023