Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 20-09-2020Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 91.52 54406 8563 6700 120.94 94974
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 124.21 48628 4519 4794 124.8 49452
Kabini -karnataka 65 19516 63.99 18860 4642 2125 64.81 19393
Harangi - karnataka 129 8500 126.42 7627 955 1225 127.63 8036
Hemavathy - karnataka 117 37103 115.27 35431 3257 5100 116.48 36600
BHAVANISAGAR 105 32,800 99.17 28083 4351 3100 95.93 25660
AMARAVATHI* 90 4047 88.78 3936 1019 988 81.66 3315
Periyar** 152 10,570 126.15 3866 705 1200 131.15 4966
Vaigai 71 6091 61.61 3918 1175 972 54.23 2596
Papanasam 143 5500 85.3 2315 219 1405 120.05 4136
Manimuthar 118 5511 69.4 1506 152 700 51.3 658
Pechiparai 48 4450 30 2041 370 423 21.4 1371
Perunchani 77 2890 61.6 1548 295 -- 66.8 1964
Krishnagiri 52 1666 34.05 319 227 92 37.95 486
Sathanur 119 7321 80.55 1561 115 -- 67.65 734
Sholayar 160 5052 160.96 5101 939 1142 162.17 5172
Parambikulam 72 13408 65.41 11921 1184 380 65.85 12019
Aliyar 120 3864 109.6 3151 744 353 104.9 2839
Thirumurthy 60 1744 50.6 1352 916 1137 16.87 308