Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 21-01-2019Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 72.04 34477 121 1406 49.62 17574
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 113.19 35052 265 1631 100.91 23531
Kabini -karnataka 65 19516 57.16 14905 187 500 54.47 13453
Harangi - karnataka 129 8500 79.05 1785 85 20 89.66 2640
Hemavathy - karnataka 117 37103 71.77 8405 78 1850 71.72 8387
BHAVANISAGAR 105 32,800 88.2 20436 887 3450 62.03 7928
AMARAVATHI* 90 4047 56.89 1542 13 250 37.88 655
Periyar** 152 10,570 118.45 2348 50 467 117.3 2141
Vaigai 71 6091 55.46 2793 110 860 41.47 1070
Papanasam 143 5500 102.55 3179 233 440 102.8 3192
Manimuthar 118 5511 98.15 3610 114 475 105.7 4312
Pechiparai 48 4450 3.1 150 244 237 37.45 2854
Perunchani 77 2890 64.25 1760 108 606 65.3 1844
Krishnagiri 52 1666 37.4 460 147 201 39.7 580
Sathanur 119 7321 96.2 3220 -- -- 119 7321
Sholayar 160 5052 111.87 2734 11 409 11.08 125
Parambikulam 72 13408 59.12 10547 430 980 22.5 3440
Aliyar 120 3864 83.1 1563 201 845 63.85 712
Thirumurthy 60 1744 35.18 805 878 1240 48.01 1253