Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 19-09-2018Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 110.58 79236 9119 22800 77.8 39799
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 121.35 44781 1040 5236 101.95 24376
Kabini -karnataka 65 19516 64.39 19120 1023 1500 61.9 17577
Harangi - karnataka 129 8500 125.37 7272 941 1650 127.21 7894
Hemavathy - karnataka 117 37103 112.93 33253 1917 4600 82 12517
BHAVANISAGAR 105 32,800 100.16 28852 601 2983 76.76 14031
AMARAVATHI* 90 4047 88.03 3869 160 150 80.81 3243
Periyar** 152 10,570 127.05 4061 226 1689 127.1 4072
Vaigai 71 6091 59.65 3537 1394 2360 37.14 738
Papanasam 143 5500 105.4 3330 234 1005 86.65 2380
Manimuthar 118 5511 84.85 2543 6 45 44.15 449
Pechiparai 48 4450 30.3 2065 481 903 21.7 1393
Perunchani 77 2890 67.3 2004 156 333 46.2 725
Krishnagiri 52 1666 37.1 446 1100 530 51.05 1557
Sathanur 119 7321 91.3 2601 -- -- 99.7 3710
Sholayar 160 5052 158.86 4982 411 411 135.1 3746
Parambikulam 72 13408 71.29 13245 347 900 36.58 5989
Aliyar 120 3864 117.4 3682 190 671 87.7 1808
Thirumurthy 60 1744 43.88 1096 883 21 41.84 1024