Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 19-02-2018Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 42.43 13367 49 500 32.61 8603
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 91.91 17107 169 3919 78.57 10169
Kabini -karnataka 65 19516 49.63 11024 137 2150 36.25 5661
Harangi - karnataka 129 8500 88.41 2527 96 500 90.43 2709
Hemavathy - karnataka 117 37103 68.8 7394 45 500 58.94 4797
BHAVANISAGAR 105 32,800 49.72 4364 633 192 41.94 2778
AMARAVATHI* 90 4047 27.66 339 35 0 27.49 335
Periyar** 152 10,570 114 1559 8 100 111.2 943
Vaigai 71 6091 36.65 707 17 960 23.06 161
Papanasam 143 5500 67 1497 -502 705 53.3 971
Manimuthar 118 5511 93.84 3244 27 480 49.37 589
Pechiparai 48 4450 26.3 1750 348 796 3.85 191
Perunchani 77 2890 59.3 1391 -- 133 8 64
Krishnagiri 52 1666 39.1 545 170 170 44.95 958
Sathanur 119 7321 115.35 6517 -- 1470 89.4 2386
Sholayar 160 5052 11.97 136 182 300 3.77 39
Parambikulam 72 13408 14.8 2146 136 428 8.4 1148
Aliyar 120 3864 54.8 428 420 159 61.6 635
Thirumurthy 60 1744 32.48 718 494 1217 25.03 509