Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 23-05-2019Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 47.97 16557 28 1000 32.8 8685
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 81.59 11505 140 50 69.55 6883
Kabini -karnataka 65 19516 40.32 7075 659 800 35.7 5480
Harangi - karnataka 129 8500 75.71 1554 99 45 58.63 749
Hemavathy - karnataka 117 37103 59.33 4885 93 200 57.06 4385
BHAVANISAGAR 105 32,800 53.21 5249 824 200 50.09 4453
AMARAVATHI* 90 4047 22.74 234 -- -- 39.5 716
Periyar** 152 10,570 122.1 1247 7 100 113.4 1459
Vaigai 71 6091 36.17 677 -- 60 37.14 738
Papanasam 143 5500 9 57 27 25 18.7 145
Manimuthar 118 5511 65.15 1272 12 275 72 1667
Pechiparai 48 4450 1.9 87 109 65 4.8 243
Perunchani 77 2890 23.45 181 13 -- 59.55 1407
Krishnagiri 52 1666 33.65 304 42 42 41.75 711
Sathanur 119 7321 69.6 830 -- -- 79.35 1462
Sholayar 160 5052 20.03 245 37 -- 24.49 310
Parambikulam 72 13408 16.3 2392 10 530 6.12 811
Aliyar 120 3864 61.15 620 41 153 57.8 516
Thirumurthy 60 1744 22.5 439 511 1001 13.15 221