Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 15-08-2018Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 120.25 93870 91075 91874 44.21 14360
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 121.95 45566 57464 58021 92.1 17227
Kabini -karnataka 65 19516 57.93 15327 40589 41250 49.41 10920
Harangi - karnataka 129 8500 126.9 7789 22967 23375 126.06 7505
Hemavathy - karnataka 117 37103 115.8 35943 29363 33325 90.02 16878
BHAVANISAGAR 105 32,800 101.98 30300 34186 10278 53.75 5396
AMARAVATHI* 90 4047 87.8 3848 11968 12119 40.62 759
Periyar** 152 10,570 140.7 7315 16629 2200 112.8 1360
Vaigai 71 6091 62.27 4050 2089 60 29.99 367
Papanasam 143 5500 137.8 5178 16011 5224 51.95 922
Manimuthar 118 5511 75.75 1904 2927 -- 32.9 219
Pechiparai 48 4450 33 2280 8124 -- 5.75 297
Perunchani 77 2890 75.5 2750 12265 30360 40.15 492
Krishnagiri 52 1666 30.3 197 139 139 46.45 1091
Sathanur 119 7321 91.7 2648 -- -- 72.4 986
Sholayar 160 5052 163.28 5237 14550 14631 64.44 1132
Parambikulam 72 13408 71 13178 12728 10878 23.5 3612
Aliyar 120 3864 118 3724 6081 6480 67.15 835
Thirumurthy 60 1744 50.96 1365 1180 754 28.16 597