Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 30-03-2020Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 103.09 68904 132 1000 64.21 27923
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 107.69 29463 106 3796 100.67 23340
Kabini -karnataka 65 19516 54.08 13245 195 700 50.47 11426
Harangi - karnataka 129 8500 102.15 3448 40 320 78.9 1775
Hemavathy - karnataka 117 37103 91.9 17937 17 200 63.51 6039
BHAVANISAGAR 105 32800 90.92 22189 1037 2900 66.56 9573
AMARAVATHI* 90 4047 29.76 394 12 -- 24.08 260
Periyar** 152 10570 114.8 1694 28 125 113 1392
Vaigai 71 6091 46.75 1594 -- 60 43.73 1276
Papanasam 143 5500 71.15 1671 185 805 33.6 391
Manimuthar 118 5511 82.9 2397 3 50 81.87 2319
Pechiparai 48 4450 28.8 1945 60 -- 0.9 38
Perunchani 77 2890 36.95 406 14 -- 25.8 201
Krishnagiri 52 1666 24.1 65 12 12 25.5 89
Sathanur 119 7321 78.7 1411 -- -- 71.25 919
Sholayar 160 5052 29.79 396 57 -- 30.81 414
Parambikulam 72 13408 44.6 7545 60 1100 38.7 6393
Aliyar 120 3864 59.6 569 126 103 62.3 659
Thirumurthy 60 1744 40.03 965 823 86 29.65 639