Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 15-12-2017Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 79.23 41193 1537 3667 39.04 11599
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 107.82 29586 658 408 78.72 10232
Kabini -karnataka 65 19516 57.85 15283 124 500 43.31 8223
Harangi - karnataka 129 8500 87.36 2432 59 500 86.91 2391
Hemavathy - karnataka 117 37103 73.2 8934 246 300 59.95 5026
BHAVANISAGAR 105 32,800 73.30 12393 2047 3250 45.51 3444
AMARAVATHI* 90 4047 70.48 2431 284 890 37.76 651
Periyar** 152 10,570 127.50 4158 1038 1600 111.70 1183
Vaigai 71 6091 46.65 1583 1396 360 22.70 153
Papanasam 143 5500 135.70 5052 770 1055 27.95 275
Manimuthar 118 5511 112.85 4998 296 0 36.13 273
Pechiparai 48 4450 44.35 3843 331 0 11.05 631
Perunchani 77 2890 75.85 2785 517 397 33.10 302
Krishnagiri 52 1666 32.00 247 304 304 45.05 966
Sathanur 119 7321 118.85 7287 278 0 91.60 2636
Sholayar 160 5052 63.62 1111 149 143 10.59 119
Parambikulam 72 13408 36.52 5978 160 1118 19.55 2935
Aliyar 120 3864 89.50 1907 812 609 68.10 872
Thirumurthy 60 1744 39.91 961 667 1090 34.71 789