Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 19-06-2018Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 48.47 16863 24099 500 22.65 4907
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 101.9 24336 11297 369 67.9 6384
Kabini -karnataka 65 19516 62.08 17685 9593 729 30.66 4013
Harangi - karnataka 129 8500 100.71 3375 620 30 84.26 2152
Hemavathy - karnataka 117 37103 94.08 19165 3015 200 51.52 3295
BHAVANISAGAR 105 32,800 73.32 12402 2062 200 39.78 2420
AMARAVATHI* 90 4047 55.78 1479 113 1440 32.45 474
Periyar** 152 10,570 127.1 4072 1145 1400 108.9 739
Vaigai 71 6091 43.54 1257 971 60 22.64 152
Papanasam 143 5500 80.35 2084 1290 505 33 377
Manimuthar 118 5511 84.92 2548 105 75 32.48 213
Pechiparai 48 4450 12.7 741 690 775 13.6 803
Perunchani 77 2890 73.4 2527 327 120 29.25 231
Krishnagiri 52 1666 30.3 197 139 139 47.1 1152
Sathanur 119 7321 94.6 3011 -- -- 74.5 1116
Sholayar 160 5052 141.71 4070 1549 736 37.6 534
Parambikulam 72 13408 17.7 2624 934 -- 6.32 841
Aliyar 120 3864 69.7 935 82 53 71 990
Thirumurthy 60 1744 12.49 208 13 21 15.75 282