Storage and Flow Data on Major Reservoirs


SELECT DATE :-DATE :- 29-11-2020Reservoirs Full Depth
(Feet)
Full Capacity
(M.Cft.)
Current Year Level
(Feet)
Current Year Storage
(M.Cft.)
Current Year Inflow
(CuSecs)
Current Year Outflow
(CuSecs)
Last Year Level
(Feet)
Last Year Storage
(M.Cft.)
METTUR 120 93470 98.58 63016 7089 1302 120 93470
Krishna Raja Sagar - karnataka 124.8 49452 122.34 46086 2617 5668 124.51 49047
Kabini -karnataka 65 19516 56.49 14541 447 2450 62.6 17999
Harangi - karnataka 129 8500 114.48 4689 96 1675 119.23 5746
Hemavathy - karnataka 117 37103 106.13 27544 431 4650 111.05 31581
BHAVANISAGAR 105 32,800 95.74 25524 2170 3100 105 32800
AMARAVATHI* 90 4047 75.5 2813 357 50 63.75 1964
Periyar** 152 10,570 128 4266 1048 1555 128.95 4471
Vaigai 71 6091 58.73 3368 1771 69 62.04 4002
Papanasam 143 5500 129.1 4658 800 1340 138.6 5226
Manimuthar 118 5511 95.25 3360 282 45 73.65 1772
Pechiparai 48 4450 44.2 3816 589 529 43.4 3696
Perunchani 77 2890 70.4 2252 125 40 70.95 2296
Krishnagiri 52 1666 50 1442 363 363 41 660
Sathanur 119 7321 89.35 2380 254 -- 93.65 2889
Sholayar 160 5052 148.12 4401 185 811 157.61 4912
Parambikulam 72 13408 69.22 12774 547 750 70.92 13160
Aliyar 120 3864 115.1 3521 543 496 118.85 3784
Thirumurthy 60 1744 49.93 1326 685 943 53.11 1448